Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Ẹ̫̠̮̦̰̌̔ͪͪn̘͇͔̚r͈̺͕̟̹ĭ͉̣͆̔͂͑̔̍c̣̠ͅk̭͈̊͒ͥs̲̬̟̦̥̮ͪ̊̍͜ ̘̠̗͈̻̖̈́͊ͯ͢เ̵̱ป̺͍̲̥͚͖̱̅̃̌ͦͦͬ็̡̯͍̋̚น̷̚โ̭̠̩̭̑̐͒͛ร̺̱̣͎͎̙ͥค̹̣͈ͯͧ͗ͬ̿͛̚̕ท̄ͬ҉͉ี ่͉͈͕͉͈͇͔ͮͦ̅͂̃ͩ͆ซ̘̥͌̈́͌̎̑̄̂͞ั̸̣̟̜̪̅̈บ̻͍̆͜ͅซ้͖̻̗̝̤ͮ̐ͮ̾̏̕͜อ̺̱̗ͫͬ͌̅̓̈ͯน̰̗͕̥ท ̜͕̝̟ͣ͝ี่̛͔̟̞̻̲̭͕̫̣ͧ̒̒ͯ̆̒̂ͥ͌ส͇͉̥̦̅͐ͣ̾͂̈า̢̅͂̑̓ม̢͔̖͚̗͈͙̠ͤ̿͂าͭ̾̓̇ͬ̀ร̭͕̝͇ถ ̒ͥ̚͢ทͩ͆̽ͫ͆͏͉̲̞ำล̴า̺͚͙̐͆̀ͥ̏ͩͅยͨͭ͆ͤͮ͏͇̱ล้̝̤̟̥͍̯͙̞͛̇̄ͥ̍̈͝า͉͉̌ͥ̚͞ง̫̭̺̳̙͑͐̏ͮ ไ͍̻̳͔ͫͬͪป̼̰͚̣̹̼̇͋̿̇ͤย̴̥̅̌̔ͬ̍̊ั̨̓̓ͬ̃ͯͬͣงบุ̥͕̻̪̻̄̇ͯ͋̇ͦ̂҉̘̤̘̰̫ค͇̬͈̻̏͠ ค̵͙̮̝͔͚͆̊͊͛̆̽ͅล̴̟͙̔̍ͮ͒͌ͤร͚͔ͮ̆͆̔̂̈̉ว͙̗̫มͮͣͭͭ̍ท̗̖̺̪͚̾͊ั̛̣͙͓̞͈ͤͨ̑̂͗̚ ้͇̥͔͓̲̺̭̅ͣ͗̉͗͆ง̤̮ส̣̃ͩ͗͌ͭ̀ม̳͛̕า͇͗́ͦช̷̥̖ͣͦิ̶̼̪̻̹̥ก͓͇͓͕̃̃͆̿̕ใ̲͖̗น̔͂͢ค̎͆͂ͩͥͤ ร̱̯̙̟̦̩̽̉̈́̿͌͌̚͝อ̷̤̲̖̘̝̈͛̏ͨͪ̃ͨบ̗̙ͨ͊ͨ̎̔ͩค̣͛ͭ̐̏́ร͇̙͖̺̺̙̟̋̇ั̿̈́͒͏ว̻̖͓̃͌̔͒ ̥͔̀̌̈͒̊̆ผู้̢͚̰̬̰̰͚̟̭̞͕̩͔̜̼̮̠̓̓̃ͨͫͩ̉ͪͨ̃ͥͮ͐͂͟ป่͕̜͖̯͇̙̰͍͖̂ͤ̄́̂ͦ ว̲͚̞͍̝̱̃̂̆̂͗ͦย̯̜͖̥͔͓͋ͧ̓จ̧̭͕͕̳̲̩̃̒̒̑̓̐ะ̣̌̾̓̇ͪ́ไ̫͑͟ด҉้̧̻͔̝̠̗̫̝̇͊ͮ̃ͤͩ ร̴̣́̾̑̐͗ั͎̥̞̠̭̗̳̋บ̦̥̯̣͓ͬ̀ͮ̌ก̰̥̪̗͎ͥ̿ͤา̰͒̌̐ร͖͈͔̥ͬ͠ส̲̠̮̗̬̗̲̿ͯ͂น̝͉͖̱̄̊͞ ั̲̯ͯ́̅̚͡บ̬́́̆̇̏ส̸̔͐̂นุ̹͍̯̩̲̞̗͇̩̐̅̏̄͒̀น̠͖̼̯͖͓̐͋̆͆ͪ͢ͅเ͍̪̆̂พ͎͓̖̖̯ี ̨̣͕̭̻̪̹̐͒̎̒ͭͅย̶̼̣̯̗̱̘̀͑͂ง̂̌พ̤͖̺̠อ̖̞̞̍ͥͫ̀ͬ̔ͮ́แ̛̣̹̤̗̮̮̩̎̍ͩ̓ͩล̵̥̺̦ะ ̳̻̙̝͎̞͚͆̉̍͋̄̚͟ก̸̣͚̺͇̩̟͇า̘̲̲̟̘̬ͬ̓ͨͅร̬̠͔̀̿̔ͯ̀ใ͍̖̞͙̋̒ͦ͛ͫͪ͟ห͓̝̳͉̟̈ͨ͒ͮ̀͑́̀ ้̪̤͉̣̲͋ค̺ำ͕̟͈̦̣͈͍ป̣̫͚͋ͮ̅͊̆͜ร̶͔̩̥̲̯̒́̚ึ͚̼̪̫̀ͥͩ̎͑́ก͓̀͟ษ̷̟̙า̬̬̖̳ͣͬͦ̎ͣ̈́ ท͖̞̞ี̶่̗̺̼̜̘̮̒ͩ̇ม̯̤̦̏̓ͤ̄ี̲͎͉̋͗ͧͣ̐͗̃̕ป̛̄ͩͩ̍̏̚ร̻͙̮̺͌̽ͣͧ̈̎͞ะ͎̭͔̙͚͙ͦ โ͎͈̜̯̱̗ͬ̾̈́̅͗̕ยͦͨ͐̄̿̒ช̣ͮ͊̐̔น̗̰̐͌̐ͮ̅͒ͥ์̡ͣ͂̒̆̏ใ͚̥̣̭̪̪̣́̋ͨ͋̃น̦̲ͤͫก̽҉̤̤̩า ̱̻̼̘͇͖ͤ̿ร̣͎͇̤̣̼̂ ̆̌ต̴่͓̦̳̣́̽̂อ̩̾͒͐͌̕สู้̢̰̲̙̝͔̪̥̝̖ͣͥ̉͑ͫͫ͗͂̏ͯ̿ͦกͣ͆̒͛͘ั̘̦̳͚̟̣̈́̌̕บͯ̍̇ͦ̿ͣ โͫ̔ͯ̐̆̌̊͏͍̠̪̬̪͉̼ร̭̞̤̮̬̬̟ͦ̇̚ค̶͇̩̞͙͇͉̊ͨͯ̆ͣ̐͌ ̇ͬG͈̹͎͚̖͕̬̎̅o̷̅̂̐ͦ̓̈m̔̆͢e̖̬̙͎͈ͬ͗̾͛ͣͭx͓̲͉̥ͪ̂͒͐ͩ ̊ͭ͛̈́ͬ̀เ͕̘̤͔̄ͮ͑ͤ̆ป҉̰̯็̰̃͋̊น̻̘̘̱͍̝̼̈́ͦͧ̓̃ค̦̼̼̞͑̑̑̿͑ͤͬำ͌̋̈̾ͧ̽҉̥̞̞ท͒ͨา̷ง ͚͇̭̠͆ͮ͐͜ͅก̷̝͎̖͇̪า̱ร͍̱͈̤̭͖̦แ̩͎̼̖͎̄ͫ̿͗̚พ̸͈̓̄̄ͬ̌ท̗̤̪̩͔̻̞ͧ́ย͔̬͖̖̽̎̃̿̀̑̀ ์̪̘̱͙̗̭ทͫͩ̔͆ี่̤͓̉̉͋̐ͬ͌̔̊ͩ̉̊ͪม̥̠̮̘̺̞͑ͧ̐̎̓̾̔͞ั͓͉̮̲͓̯̂ͣ͛ก̼̤̟̞͖͓͕̆̀จ͉͒̃̈́̍̌̇ͅ ะ̙̦͗͐͊โ̶̙̮͈̣̗̓̂̀ͩ̃ย̟̝̦̞̮͇̝̒ͧ͛́ͮ̉͑น̴̝͖̤̟̺͉̩̀̿̍̋ผู้̧̼̣̻͍̞͙͕̲̾̉̍̽͐ͤ̃̋̏̓͋͠ͅͅ ป่̧̳͎̜̗̯̼͇̠͔̻̥͈̩͚̄̒̒̿̑̑̊ͥ͂͗ว̱̭̠͎̫͍͈̈͌͐͊͗ͭย̛̊̍ที่͔̬̘̠ͦ̓̐̒̆̃ͫ͜͢ม͒ͩ͂̔ͥ́ ี̿͐ͫ͌͛̏͏̜̫̫͍͔̤̭ท̷͉ͬͮͯ̈́̎̓̚ร̮̤͖̬͖̼̬ม̣͖̩̉͑̂ͦ͆า̴̞̘̔̌̒͗̚น͕̱̫̠̟̣̌ก̮ͩ̐ͩั ̢̟̫̺̽̐̎ͫͯ̂บ̹̤̙͉͛͑̚ͅͅ ̯̠͊͛ͣ̅̃̈́E͕͓̣̞̔ͧ̍̅̽̈́n̪͈͈̊ͣ̓̓ͪr̡̜̤͈̥̥͊ͫĭ̟̤̇ͭͪ̚ͅc̚͝kͯ̈́̆҉͎̼̻s̡̆̓̈́͑ͫͭ̚ ̛̺̲̅ม̳̺̺͙ͩ̃ั̸͒̈น͙̲͚̟͝ส̌͢ำ̃ͥ̌́̚ค̟̰̰͈̦͎̰͐ͣ̚ั̷̹̼̲̍ͤͯ̌̈́͂̚ญ͉̩̪͔̣̙ͬ͗̍̄ ม̴̗͖͙̭͎̠̿ͩา̤̖̗͙̹͇ͬ͛̇̄̄̀ก̮͉̻̮̩ͨ͑̏̈́̓ท̰̮̳̱̲͙̜ͪͬ͢ี่̣͈̘͚͎͈̭͎̹̠̅̊̂͢จ̤͆ͪ͜ะ ͖̑̇̆͋̆͗̑เ̟̦̭̘̉̃ͨข้̺͔͚̥̫̠͈͓͎̙̆̀̽̈́̔̃̈ͣ̚า̟̀͑̎ใ͉͓͎̝̓̈́̓̓̏ͣ̚จ͓͙̖̳ศ ͫ̾ͩั̝̺͚͉̗̝̍̾͋̏ͪ̚พ̞̼̲͆ͨͯ̉̋̈ͦͅท̱͎̪̟̍ͩ̋͠์̛͙̟͔͙̩̙̮ͧแ̶̩ส̙̦̺͙̭́̀ͭ̾ͧง̮͔̩ͩ͆̇ͨͤ͘ ท̨̰̝̟̼̫̥͒̂͋̂ͅา͊̽̌͗҉̲̳̺̤̗͙ง̫̞̼̲̖ͤͭ̚ก͚̙̰̞̖͛̊͊̇̃̈́ͨา̣̱͉͚͉ร̱̹͎̙͈̎̌̈́͗̇͒ แ̙̱̺̲͋ͫ͛̿พ̡̜̗̬̙̝̦̲̎̽̌ท̤ย̰̲͑̊์̆̂̽ͦ̋͋͏ก่̡̪̬̝̹̘̰̤̖̠̑ͤ͂͐ͧ̃̔อ̠̬͖̬͕̭ͤͨͬ̔̌̉͑ น͙͉̬̫̲͛ͪ͆ท̷̂͌̓ͮͤ̆ี่̖̹̼̭̑ͨ̒̍ͣͣ͊ค̥̫̥̲̱ͤ̎͗ͣͧ̎ว̷̯ͧ͛̿̇า̮͍̬̠́̇̌́ม̰̝̯̣ค ̲̑̒ͪͦͥ̿ͥ͘ื͙̮͍̲̫̌บ̙͕͚͕̲̭̾͆ͦͨ̍̂͘ห̬͙͒̍น̶้͉̥̭͍ͤ͂̈́͞า͚̼เ̗̠̟̖̭͓̌ͅพ͓̺̰̥͚ͫ̓̏̅̽̀ ิ่̣̝͉̠͖͍̠̈́̎̽̐̃̀̎ͧ͗̀̚ͅม̭̭เ̶͖͒ͯ̐̌ต͍̖̠̻̊͂ͧͦͩ̍̇͢ͅิ̜͑͗ม͉̬̬̲͓ใ̳̭̥̬̻ͯ̊̿̐̐͊͒ ด̾́̒̋̿̈͡ ̧̣̗̱͓ๆ̞̗͇̣̘͉̬̊ͩ ̙̱̠̦̭̀̎̎ͯ̾ͭ͝แ̢̱̖̠̯̏͒ผ̳̓̓͠น̻͌̈ ̼͙̐͐͌G̲̺͕͙͍͖̩͞o͕m͔͕͊́͌͛̿̊̚e̶͓͓͖x̫̘͓̪͛̒̿̈́͒͊̅͞ ̧͋ͯ̄͌ͥͮอ̵̞̻͍̒ธ̖̱̃ͩ̇̃̈́̂ͫิ͋̓̈́҉̘̮͓̭̠บ̧͎̟̟̦̈́̊̔̃̂า̺̼̠̫͉͓̹̔̍͋͡ย͕̪̭̞̜̩̄̿͝ เ̢̓ͥ̈̏̍͆͐ป̟͍̰̺͍́ͫ͠็̶̞น͚͙͓͔̜͐ ̛͍̺ͤ͐ͧ̌ͅE̤̬̩̗̳̼͒͛ͥnͮͪͣ̿r̵̟̯̫̩̣͇͊̅ĭ̻͚͕͓̊͆̉͊̊ͣ͠c̪͚͔̰ͯͯ̊͌̋͑͒k̶͎͗͌ͫͪͅs̖͖̹̥̪ ̢͚̃ͣͬ̓̏ก͔̺̉ͅาͪ̑̅̌̊ร̡̣̖̦̙̟̪̱เͣ̔̃̇҉̠จ̴͇̫̇ร̭̳͖̲̼̋̓ͦͬͅิ̠̗̯̦͇̘̗ญ͕̾̕เ͈͚͉̄̊ͣ͒̚ͅ ต̭̦̄̓͒͛̀ิ̸͋͑̽̄บ̓͡โ͎͙̱͌́ต̳̗̠̬ใ͛ͧ̏̓̉͏น͇͓͗͆̏̆͋̚ͅเ̅͊ͤ͊̊น͞ื้̖̪̣̭̼͕͔̞͇̎͂ͦ͊̽ อ̦͙̼̗̩͞ͅเ̛̩͙̤̒̃ย̸̦̗͗̔ͫื่̢͙̹̹̣̤̞ͭ̍͛̆ͦ͝อ̭͙ͤ͆͌ต่͔̣͈͖̝͓̝̎̓̓̒͛̚͞อ͈͋̍ม̨͙ͬ͗̊̌ ขอ̪̪̘̟̲̜̟̃͌̾͛͑ͥง͉ͥͬ͗̽̓̓ร่͎̲̦͈̜ͭͥ̉̄̀า̴̦̯͈͖̝͍̯̿ͯ̓ͫ̃ง͉̬͍̥ก̵̬͙͔̫͎̹ͬͨ͆͂̾ า̲̳̹̣̯̄̈́ͥ͋̓ͩย̓̉̏̍ͥ̓͒͏̦̤ม̼̠͍̒ͨͯ̈́̓ͣ̌น͏̷ุ̙̣̬̪̙̝̘̮̮͎͍ͅͅษ̭ย̧͐ͨ์͉̘̥̠ͧ͛͊ͨ̕
̗͈̞͓͕̩
̵̑̋̅̓͌ͅG͔͕͘o̡̙̮ͧme̹̮̭̔x̛̭̜͉̬̄ͅ ̣̱̬̺̬͙̇̀ͭ̈́́แ̙̜͎̎ͤͣ̓͐̃̅ผ̮̜͇̠ͪ̏̑ͣ̑̍น̤̽ͤ̈́̐̀̍͑จ̝͖̼͕̜̺̃̃͐ะ̴̯͉̺̼͚͊̓̃ เ́ก̙͚̝̌ͮͤ̏͐ิͦͫͥͤͭͯ̐́ด̿͛̇ͮ̂̿ͨ҉͇̮̩̝͍ข̸̘̰͇̳͍̾̐ึ้̉͊ͤ͑̋̇͆ͭͮ̓น̗̥̤̻̓̃ͭ͆̎̃ เ̠͕͐̓͊́ป̴̱̜̫͉̈́ͧ̃̊ͯ็̂̂͌̒ͬ͂̚͢น͕̪̫̟ͬ̃̉ผ̭͛̌ล̇́ม̷͇̹̞̊ͮͪา̳̞̟̰͒จ͖̜̰͒͂̋ͣ า͕̖͕ก̵̝̝͚ͨͣ̔̅͂ͅก̶͐า̣̫͚̙͉̙̜̏̄̅̃ͤ̅̈́ร̟͚͕̘͓ก̹͌͗̊͂́ล͙̦̝̦̣̈́ͭ̈́า̵͔̄͛̐ย̞̲̜ͣ̆̓̄̊ พ͍̫̙̣̱̝̍ͭ̆ั͓̯̂ͯͬͧͬน̳̜̝̲̊̋ͤ̊̈́̚̚ธุ̦̪͎̮̻͚͛ͥ̀̋̌̆͐́์̻̯̐̉ͤ̆͐̄̂ท̜̯̭͇̱͂̈́̒̋̈ า͙̥̺ͬ̓͂ง̘͕͆̈́̓͋͗พͥͯ̈́ͦ͂ͭͨ͏̟͉ั̧͉̰͇͉̄ͪ́̉ͨ̆̆น̟̪̰͓͔͇̏̐͒ͫ̽̍ͅธ̷ุ̠̹͔̘̫͈͖͆͊̈̊ͮ͂ͩ̇͟ ก̤̤̏͑̐̆̀͐̾́ร͖̓͑ͧ͐̇͞ร͌͋̒ม͙̪̺̣̮̙̏̀ͅใ̶̹̰̣̋̒͑́͛̚น̗̼̉เ͍̲͉̪̩̖ซ̹̤ͨͨͫ̔ ล̷͈͖͉̠̻̹̂̾ͧ̆ͩ̏ล̥ͣ̏̍͂̚ͅ์̛̭͍̳ͣ̉ข͇̠̪̻̤̬̣̂͌ͨ͛͂͡อ̟̓͠ง̞̹̤̝̦̹̣ͫ̒ͩ͌̐̈́͂เ̪̟̠͔ͣ̒̈́̊ น͔̭̖̍̍ͯ̃͋ื้̥̩̊̓̏̓ͣ̾̀͟อ̪̟̻̭͇̖͚̎ͥ̕เ̜̞̰̲͍͋̍ͪ͆̇ͪͅย̽́̚ื̵่̢̪̳̮̿̀̈͐̆̅͐ͥͣ̈ͅ อ̷̝̭͍͇̙̤̾̇̒ͧͅ ͬ͐̓͠ต่̨̤̖͕̋ͧ̒̃ͫ͂̈́̅͐͗̋อ͍̦̙̣ͤ̈́̇̂́ม͏̫̤͈̼̠ͅ ̳ͩ̆̐͞พ͎͔̖̑̾ͬ̉ั̦̻̼̐͟น͈͇͖̯̘ͅธุ̨̥͚̪̠͕̮͉̖͍̖͌̉͂̓ͦ̇̚ก͏̝͎͚͓ร̛̣̅̃ร̦͌̋̿ͨ͌ͮ ม̛͚̞̮͈̞͇̝̄̉͊ก̳̹̰͓̠ͭ̉ͥͨ͑͢า́ͤ̑̚ͅร̛̻̙̬̺̜̌ก͂ͧ̈̔͛ลͨ̾̿ͨͪͮา̟̦̭͎͍̝͊ͯ͋ͫ͐̀ย̸̬̗̻͕͒̽ พ͈̰̲͑̎ͨ͡ั̛̟̬̫ͮ̋̊ͬͪ͋น̳͔͍̹̄ͨ̍̅̄̄ͅธ̴ุ͖̼̹̮͋ͥͭ̀ͩ̀́̂͌̋̊̇์͇̫͙̻̭͐͂ͫ̆̆͜ ท̧̹͕͚̥̘̱̘̾͆̽ำ̵̰͋ใ̯̰̟̅͛̑ห้̻͕̪͇̗͉͎̘͈͍͇ͥ͆ͭ͆̔ͧͪ̓̃ͭ͆ͯ̚เ̶͕̼͛͛ͦก̧̙͇̮̲̝͈ͯ͆ͣ̉̚ͅ ิ̫̳͕ͅด̪̪͈̼̲͒̂ͭ̉͊͊̑͢ก͔ͧ̓า͈̫̾̇ร̯̭̻̫̹เ̛̖͓̖̰ปͭͧ̉͛͐̎́ล̸̪̻͉̓ี̉̉̂̈́͏่ ̐ͫ̃̉ย͚͈̥͖͊̈̍͊น̜͖̳̞ͅแ͚͓̝̥̣͔͍̽̍̏̌̋ͤป̠̫̠̼͍ͯ̇̂̇̽ล̷̖̞̄ͩ̓ͪ͐ͥ̎ง̤̙̋͆̐͛͋̏̀ ท͏ี่̼̲̯͓͈̪̄̿̄ͣ̌̒ͮ̔̇̿̚ส̼̪͔ͩ̄́͋̊ำ̘̹̤̱͉̱̄͊̂͆̇̚ค̘͕̪̣͑̄̉̈́͟ั̜̀͊ͥͩ͋͌͝ญ͓ͫ̋̌͛̚ ใ̵̎̂น͇̟̭̭̉͛͂̑͊ก̺ͪา̸͍̪̦ͣͬร͎̙̲́ͤ̇̐͛ͥ̉͞เ̴̼͓̟จ̠̣̱̙̥̝̃̐͛ร̜̫͔͆ͧ͌̉ ิ̴̲̫̖̮́ͥ̉̃͐̊ͧͅญ̙̲เ͓̺̯͎̙͛ͬ͆̉̏ͬ͡ติ̂̆҉บ̣͎͖̻͕́ͭͪͨ̌ͥ̃͞โ̌͒̿͌ͧͬ̈ต̞̰̬̰̙̒͒ ข͖̘̯̬̠͐͑̈́ͮͪͨอ̫ͮ̔̍̃͗ͨ͘ง̢̣̳͓̜̭̈́ͥͬ ̝̝̲̫̗̹̱͡เ̪͙̰͇ͧ̈́͒̚ซ͓̠̦̙̠ͭͬ̈́͆ͨͬ́ล̹̞̭̳͑̌̿̓ล̼̱̱̗̓̒ͅ์̩̺̺̲̟̗̈́̀͌̑͑̇͠ͅป̵̻̮̪̏͊͐ ก̬͔̐͡ต̣̦̺͈͍͌͛̐͊ิ̶͖̰̠̖͕̠͗อ̢̭͔̙̱̉า̏͌͗̏จ͔̱̰̙̆จ̛̳̗̦͑̇ͭ̆̀ะ̰̗̤͔̭͍̙ม̡̙̇ͬ̐ͭ͌͛ ี̩̯̪̳̃ͣ̆ค̔͆ͪ̋̈ว̻̝̓͠ͅา̳̜̮̯͇͞ม̴̙̘̓ͬ̊ผ͙̬̳̳̇̏ͥ̕ิ͔͍̏ͯ̄̉̄ͫ͞ด̜̭͍̱̄̎ͫ̆̀ป̯̥̫̠̲͗́ ก̶̤͎̭̦̯̰͎ͯ̅̅̇ต̯̱̥͓̫̱͙ͬ͑͢ิ͔̳͖̣̝̤ͦͯͦ͋แ̯̺̯͔̺͇͚ͦ̌̎̊ͩ̊̚ส̣͓̲̼͂͐̾ͨͤด̸ͨง̙͖̩͈̰̟̭ โ̮̓ͨ̏͗͊̽̋̕ค͙̟͆͌ͭͦ̊͑ร̗͈͈͂͗̐̇̈͜ง̘̼̫̐ͮͨͤ͡ส͓̩̣̫̍̂͗͗̋̐ร̶้̨̰̹͎̯̙ͪͥ̾̈า͇̳͇̠̗̄ ง͌̾แ̴̯͙͓̳̲ล̨̗̰̟̹̞̩̗̓͌̿ͪ̂ะ̠̺͍͗̎̐͆͡ก̪̗̜̠̰͉̼ͮา̭̮̣͓ͤ͗͞ร͏͈̯͕̣̭ก̟̞̟̦̓̒ͬͯͤ̃ ำ͉̯͈̖ͧͦ̚ห̛̞̯͚̯̮̘̑̌̇ͤͨ͊̒ͅน̰̦͙̪̱̈ด͔͙ͫͦ͊͞ค่͖̝̩̩̜͍̮̒̽ͣ̉̓͑̄า̜̰̘ͥ̈́̆̽̂̾ข̈́͊̋͋͒ น͚ͯา̾̓̎̾̚ดͮ̆ ͇̙̓ͪͯͧ͗เ̱̓͑ͤ̊̓ซ̵ล͖̠̋ͨ̿ล̇์̵̣̤̪͙͙̜ͩͤ͗̒̃̈́ใ̝͖̖̼̹́̀͟น̱̇ ̲̜̩͙͎̲͕̈́ͦͭ̎ͨ̉G̠͙̤͙̝ͧͅo̟͍̙̟̟̎ͤm̸̠̼ͩ̈́ͫ̇ḛ͕̖̣͇̊͑̾̊x͙̺̳̗̥̪́ͨͨ͒ ̹̀̔̃ͦ͗̃̀แ̮͇͍̟̦̘͓ͩผ̴̠͙̄ͩ̍ͥ̃̀̚น̣̼̻͔̣͗̓ͦ͒͡อ̙̲͎̱͍̩̿̾̿̇̓ͅา̥̩̦̀̽̓̍̑จ͚͔͚̦̆͋͆̇ͭ ป̞͉̺̱̹̳̭ร̨̇̒̍า͗ͭͪ͊ก̊̀̓͏̭ฏ̸͕̣̦͙͙̋ͯ̉͗̚ว่̋ͩ̓͌̍́̚า̦̼̆ห̖̻̓̐͋̈́͢ล̰̱̝̬͚͙͋̌͛͊ͭ͛̿ อ̖̩̦͓̉̿̈́ͥก͡แ̗͖̺̘̟̏̋ͩ̒͗̀͡บ̥̀̄ͧ͊ͮบ̙ͨ̈́͋ͤ͂แ̹͂͋ͯ͒̐̊̚บ่͈͉̻̝͈̾̓ͪͨ͛͛̈̅ง͍͙̯̗͖͒ͩ̄ ช̊̄͗҉͖̻̭̰̖̣ั͐ͮ̇̽͏้̫̹͓̰̙͚͍̟̩͔̈นͯ̅͌͌̉̔แ͖̱̥̗̘ͤ͊͋̾̉ͮ̎͜ล͓̟̺͎ͥ̅̊͡ะ̗̳̍̽̈́̋ͨͅ ม̩̻͛ั̻̗̯̙͇̞̥͂ͫ́̐ก͎͂̇͌͑͌จ̤̤̯̄̂͒̊ͭ̑ะ͇͈̖͖̌ͬͅผ̋ͣ̀͗̃̀ิͦด̶̠̺ปͦ̿̽͛ก̖̱͉͖̝͕̄̍ͮͯ͑̕ ต͈͉̩̞͕̰̀ͣิ̴̯̖̱̠̩͂̇̓͌̂͊̚ใͮ̓̅ͯ̌̂น͈͕̞̗̽̽͟ร̶ู̠̩̻̰̳͇̺͕̫̣͐͂̒̋ͥͬ͋̔ͅป̟̗͈̬̳̼ͦ̀ͅ ท͓̍̅̓̈̃ͦ̽͜ร͍̳̺̼͗̎̇̒͗ง̤̿̿̄̈ ̝̟͕̂͌̔̋͂̚G̨͙̦̜͎̓ö͇̗̫̼́ͤ́̋̐ͭ̚m̼̺̱̊͂͑̋e͍ͯ̍͋ͩ͊̑͞x̗̥̞͎̋̌̽̇̐ ̹̹̺ͩ͐̆ͫ̀̚̚แ̗̦͙̩̘̙̉ͣ̍̚ผ̊͌̄ͭ͝นͭ͌ͦ͑̅จ̛͉͕͙̰ะ̘̃̈́̓̿ใ̳̑͌̆ͮ̽จ͇̳̯ͮ́͐̇̊͂ ด̗̮̞̥̗͍̜̒ͫ͌ͭͪ͌ี͑͐̅̃̂̀ͥห̝̟͆̀ร̵͓̥ͬ̿ͥ̿̈́ื̭̰͙̪͆อͯ͛̃̐͏̪̠̳̯ͅร̷้͓̺̙̅͌̾̾͛̾ͩ̋̊̃͒͜ า͓̻͉ͨ́ͭ͊̈́͞ย̱̬̺̻̥́ข̾̌҉͕̞ึ้͍͔͓̳̯̯̪̺̘̝̥̌̏́̿̋͋̈́̓น̶̫̗̻͓ͮ̋͌̊อ̴̦̤̞ย͗͗ͥ̉ͥ̐҉̫̟͎̖̬ ู่͔̠͚̬͚̤̆͋̿ͮ̍ͩ̑̊ͤͤก̠̱̰̣̻̈́̒̀ͅͅั͈̫̥ͧ̐ͩ͜บ̊̎͑͗͌̇̊͏̜̙̼ก̎̊͐ͨͪ҉ิ̯ͮ͌̊จ̮ͫ͆̆ͬ̿ͨ͋ ก̞͇̃̊ร̤͎͇̺̯̣̪̽̋ร̸͇͚͓̲̼́ͮ̌̇͌ͬ͆มใ̭̰̟̪ͅน͍̞̂̋ͧ̄̈́́̚͠เ̛͖̝͉̆̑̉ซ̙ͩͩ̒̂̋͆͊̕ ล͐͆̓͋͏͎͉ล͖̓์̮̘̘͓̥̓ͦ͊̊ ͕̗̯͐ͨ̾ͅเͭ҉͚͔̯̯̝̫ก͎̫̇͘ื͔ͮͩ̔อ̊̔͆̋ͨ͐͡บ̝̗̗̰̞͍̽͗ͨ̃ͤ́ทุ̰͍̍̉͗ͯ̃ͭͩ̄̀̄̌ͅก͓̟̮̙͕́̋̚ ป̇͂ͪ̌҉̗̲ร̖̯̳͉̝̰̌ͧ̓̀ะ̼̺͉ͬ̈̄เ̑̕ภ̣̏͆̏͠ท̩̠̬͍̀ͭ̌͒̈̆ ͋̾̌ͥ̋͋ͮG̡̬̗͍̻̦͔̪͑o͈̬͈̦̱͚ͮ̌̀m̯̫̭̳͂̆̈̐͌̏͟ẹ̪͇͎̯̥̓̎̂͛̚x̵̹͉̟ͥ͂ͤ̔ ͓͇͇̾ͣ͊̇͛̔แ̨ผ̤̯̠͎̗͉͈̽̉น̾จ̬̰͇̪̪̰ͥ̄̆͑̌̊ะ͍͓̬͕̹̥̰ͧ̇̅อ̧̻͉̙͙̩̈͆ͣ̌ͦย̷̻͈͎̇̒ ู่͕̘̣̓̎ͭͫ̒̏͞ใ̨̘̱͕̗͍̟น̢̪̄̀̇ͬͪ̚ส̞̘̳͓͇͗̔̾̋ถ̖͎͉̖͊ͣ́̔̾ͮ͒า͕̫͉ͤ̊̾น̵̩̥̰̬̱͊ͨ̔̅̄ͪͬ ะ̥͢ก̸่̠̟̾͌̿͊̔̆̍̌อͭ̎̀͋̉̀̚น̱̳͠ ͇͕̙ͭ̐̌͋͂̒̅ͅE̻̒̎̈́̆n̯̳̺̦r͉̪͈͓͕ͩī̜͕̩͊ͭc̲͙k̦̗͍̪͕̥̹s͈̗̘ͧ͌ ̻ͦท̛ี่̺͔̹͈̪̓̍͌ͦ̋ͯ͗̂̀̊̈͝ม̬̭͙̰ͧ̈̌̋ี̷̥̩̙̟̦̟̯̔͌̽̂͊กา̛̟̰̗̌͒̀ͧͫͫร͈̰̪̩̱̫̞̂͌̒ͬ̕ เ̬ͤͥͨ̍͊̋͘ป̤͍̳̭̞̦ͥͨล͈̩̼̫̭̱̲͗ͭ̏͒ͧี่̤͈̩͔̳̲͛̇ͫͫ͐̓ͦย̼̭̏ͥน̬͍̩̫̊̍́̇͆ͅแ͉͒̿̽̅͂̀ ป̥̯͉̭̭͈̏ล̰̺̩̻̲̫́͟ง̶̣̻͕̞̇̌ͮ͛̍เ̤̪̬͈̼̜ͯ͊ͫ͆ͅด่̻̬̭̗̪͔̣̙̘̙ͯ̌̋̓ͤ̎̌̉̍̃͒́ น̝̖̮̦̠̹̄̇̽̂͑͑͂ͅช͉̬̩̇ͦͯͥ́ั̳̬̣̔̆̄̾̓͋͜ด͙̗͎͍͕̟̞̌̌̏͑̐ใ̙͉̪͉͉̯ͪ̾̐ͮ̎͗́ͅ น͓͖̞̮͉̝̌̽̔ͪเ͇͇̱̩͖̈͐̆ซ̹͍ͩͯ̑̑́ͨล̓ͥ̚ล̩̗͐̆ͧͪͥ̓̒์̳͇̖̟͙̰̞̑́͐̈́ม̟̺̞͐͠ะ̩̖͈͇͆̓ เ̯̣͈͑̅̒ͣ̇̿͞ร̦̝ͮͬ̎ͅ็̤́ง̙̖̲̝̏̏
̳͉͈̘̭̀̆͒̔
̱ͣแ̰̮ͤ́̌ͧ͟ ผ̄̉̎น̨͇ͩ̎ͯ ̘͇͎͗ͯ̕G̈́̇ͫͩͬͫ͑ọ̥̙̥͇m͖̫͓ͩͦe̗͉̩̠̲̽ͅx͚̉̾ ̯͎̮̎จ͏̯͖͙̺̜̤ะ͉̹̰͕̤̜͘แ̉บ̷่̩̭͉̥̲̳̳͖͕̜̰̖̙̪ͬͫ͐͒̔̈̈̀ง̠̦̤̮̞̟ͭ͠ต̼̜̹̭̋ͅา̛̟̘̫͕͈̮ ม͎̣̣̭̣ͬ͛͋͑แ̽ͥͪ̌҉̞̯͉̩͍̰͔ห̞̭̇ͭล่̻̖͕̻̭̻ͥ̓͌ͨͩ͜͢งͩ̐́̋͐̾͏̳͖ͅก̹̘̞̬̰̼̜ͦͦ́͌͌͑͢ ำ̗̃̊͒̀ͨเ̖ͭͧ̽ͤน̢͇̺̹̬͓̉ͨ̇ͧ̾ิͮ̊͌́͠ด̨͍̖̯̎ͅข̶̗̜͔͈ͫ̇̿ͅอง̮̖̮̥ͧ̒͛̃͑͌เ͓̻͗͑̈̒ͩ̇͞ น̯̩̟͓̮ͬͦ̆͠ื้̨̫͚̩̻̭ͣ̑̃̓̎͌อ͎̹̯̻͈̭̽̉ͧ̀̒ͩ̚ͅง͙อ̂̿ͨ҉̤ก͐̈̃̎̓̚҉̘̠ͅต̬̪̙͉͓̊ͯ͑͟ ่̹̮͕̹̬̮̼ͦ̒́̀̌̇̏อ̙̐ͬ̽ม͙̩ͨͦ̎̉ͣ͗ͤ͠ใ͈̞̈́͠ต้̛̭͖̪͙͈̤̣̹͓̜͓̐̏͌͂̒ͮ̂ส̰̒̄ͪม̴͂͐̄̊͆̆̇ อ̱̠̮̤̈̉̄ง̤̺ͫͅท̦͔̙̼̮̻͉̓̒͋̍̽̂ี่̧͉̲̭͔̫̞͍̳̤̮ͤͧ̓ͥ̇ม̵̜͖̀ͯͯͯ̎ี̴͉͕̠แ ̆ผ̜̗͖̺͎̈̊͗̆͌̑น̷̺̼̬̪̟̊ ̦̯͓̤̖̤̹ͣͬ̽̍̾ͪ̂G̯̎ͤ̐͟o̢ͤ̒m͎͚̼̭̝̟̈ͦ̂̏͊̑̽ę͎̯̣x͔̦̘̊ͪ́̒͗͑,͢ ̼͓̝̫͉̤̎̅ͪͩ̽͒́G̙̳̼̥̟̖͋ͯͭ̋o͉̫͎̼͍͓̫m̪͔̠͍̤̍̂̀e̠ͬ͌̏̍x̗̟̞͎͓̦ͫ̌̾̽̿̓̐ ̬ͨͣͫ͘แ̺̣̪͈̟ͧ͟ผ̰̟͑̽͑͂͒ͩน̤̇ͣ̀ͫ͞ ̼̤̻͍͙͈ͯ͂͂͌ͧĢ͇̞͍͖̠̏ͪ̄̃̉̑̑o͓̦͍̣͋ͫ̽̕m̴̞͇̯̮̖ͪͤͬ͗ȩ̱͚͍̦̼͂̄̈́ͩ̎ͫͪx̂̌ ̱̺͚̳͌̋̑̄ͤไ͔͇̪͚̹̯̄̾͋ต̬̲̣͙̳,̷͖̹̫̹̪̫̂̎ͦ̅ͣ ต̢͈ั͍͕̄̃͆͗บ̧̠̫̭̟ͫͯͅ ̣̭̣̌̈̽̚͘G͗ͬ́͋̑o̠͍͙͆́m͎̜̰͇͓e̝ͩ̈̓ͪẋ̸̤,͈̤͙̥̠̭͇͗͂ ̯̊̉͘เ̡̣̺̩͉̇ต้̧͉̰̙͇ͪ̐̎̍̀̓̒̍า̯̭̐̊̆͂͞น̩̣̭ͧ̇ͩ́̄̈̄͜ม̧͍̾ͅ ̙̪̞̼̩̫͆̓̄̀G̰̿̃o̫̪̼͚̮͕ͪ̿ͩ̈́̅m̖̩͇͍̾͞e͓x̡̹̘̘͍̥͚̌̋̄ͤ̚ͅ,̭̥̮͎͍̪ͩͫ̊ͧ̉͛͊ ̫̒͂̇̈́̚͝ห́ล̤̻͚̤̲̪͕ͩ͗͗̀̚͠อ̵̻̠̼͕̌̓̇ด͇͍͕̪̝̏̾́͜ล͎̃ม̜ͫͧ͐̈͗̅ ̪̻͙͚̭̳́ͪ͟Ĝ̥̱̦̭̒ǫ̺̞̭͈̅͛m҉̰̲̱͉̯̱e̛̥̰̿ͮ̉ͭ͗̾ͥx̠̳ͭ̔̈́̚ ̢͚̰̦̺͖͋̈́̿̿ͦแ̫̖͖̿ͮ̉͠ล͖̻̜̭̫̆̈́̋̽ͧะ̍̓͋ͣ̍ͬ̚อ̨͓̣̖͙̙̍ͣ̍́ื่̫͚͚͍̤̘̒̋ͯ̓̊͑̎̒̾̀͡ͅ น̖̖̳̺͍̪̣ͬ̄͋̽͊́ ̮̰͎͍ͅͅๆ͎̰̲̠ ̌̿ͣ̔อ̙̠̣͇̟̼̘͡ี͎̪̳̗̲͢ก̯̱̖̮ͣ͌̃͌͐ม̹̐ͭ̈ͪ̀า̱̻ͤ̀ก̺͈̰̦̔̈́ม̫̗̼̠̤ͤ͋͌ͪͨ̔า̡̳̹͊ย ͚͈̳̃ͯ̊͛ͭ̆͟ธ̸̦̯̤͇̰̠̎̒͛͗̚ั͂͐ย̻̒ͨ̕รͯͤ͏̹̠̼̣̻̜̞อ́͑͑ͫ͏͓̰̱ย͎ͣด̴̗̟͇͔̟̉ͧͧͥ์̋ ̘͂̈́͂̓͂̽̐͡G̬̤̜̟̔̀̾͡o̔̅͑͊̔ͥ̆m̰̦̖̖͙̔͂̍̿͒ͮ̉ͅe̛͕͔̮̖͎̺̙ͦx̾͐̊ ̲͚̱̓̏̑̎͒̚แ͏͉̝̙ผ̎ͬ̈̇̏̾̇͠น͔̩̿͛̀ย͍̩̟͕̮̞ͫͮͬ̏ͩ̚ั̦̟̟ͭ͠ง̠͂ม͖͉̯̈́ͣ̑͗̎ี̷̬̦̦̩̃͑̒ ผ̳̲͙̻̭̻̾ล͍͔̝̪̱̩͡ͅต่̼͐ͯͯͫͩ̐͌อ̭̀ͩ̋͊ͧͯต่͖͉̺͓̫̤͖̮̲̠͓ͬ̏͆͆̾ͩͮ̆̎̽ͮ͟͢ͅ อ͍͕̲̰͈̣̾ͫ̓̊ม̣̞͉̰̻̗̩͊̀̀̚ไ̲̽́̀͐ร้͎̗̻̟̟͙̹̫̫̥͎̭̹̾ͨ̊̽̓ท่̥̫̬̹̱̲̗͈͍̿ͮͩ̄ อ҉͇͙เ̃̉ͮ̿ͥͨป̼͈̱ͦ̈́̽̌̊ͮͅ็͕͙͖͉͎͂ͪͨͅน̢̂̿̑̔́ͩต่͙̠̭̼͖̜̘̱͚͚̳̄͒͗ͫ̌͛̿͊̎̾͝ อ͉̰̻͉̬͔ͫͫͯ̀̚ม͉ͯ̔ e̘̖͔͎͚̰̙ͦͮ͛x̴͕̝̰͙̯͊̈́ͫ̌̑ő̜̮̘̳͈̺͇̉ͯ̿̀̚c̥̓ͭͨ͐͒͌r͍͈̲͚̎̂̑͐̈́͗ͨȋ̘̙͕̪̂̌n̘͇͈̼̤͋̅ͨĕ͛̚҉͕̥̭ ͐ͩ́ͅใน̙̹͈͘ร่̢̪̖͉̮̭̩͈̞̯͕͉̍͂า͚̭ͤͩ̎͐̎͠ง̱̣̭͙̻ͥͥ̍͋̓ͪก̥̌̋̋ͪ͆͜า̥͎͛̃̏ͤ͌̚ ย̙͒̅̇̂̈́ͬ̚ม͚̭̰ͫ̎ͦ͆ͯนุ͕͓͚͍͎̘͚͕̲̗̺̓͑̔̈̆̒͐ͤษย̨̹̜̇์ͩ̐ͬ̌ ̬͖̥̗ͫ̑̾̾ͮ̆͘บ̛̰̯̘̙̹̳̽̔า̝̰̼̅͑͋̔ͮͮ̈ง̪͕̬͙̺̫̘̏ͩว̝̫̗̥̪̘̿͑̆ͤ̄ิ̹͈͛̐͋͂ͧ̌́͞ ธ͎̻̜̪͚͇̾̆ี͔ͩͩ͒̆ͥ̄́̚ก̇ͬ̓̏า̥̤̫͔̯͓̜͂͆̑̒ͤ̕ร͓̱͓͋̎ͅท̨͓̩̺̥̘̼͑̈͊͊ͨ̍ͅี̱͉̜̒ͭ̃̆ͧͩ̚ ่͕̥̮̠̬̟̖̉́̓͟ท̪̮̳̝ั̛̟̱͌̄น̖̮͈̼͕̋ͯ̃ส͆ม̲͖ͣ̓̐́̀ัย̰̇̈͟ท̧̆ͣͭͯ͒ͨี่̬̥̱̖̺̓̏̓̉ͨส ุ̣̹̼̺̂́̀̉͋̓ͧͨด͍̣̏̀̃͂̂ͅͅข̖̖̦̯͙͇̥̊ͧ̈́ͤ̽อ̲͉̥̱̯͌̈́ͦ̏̌̎ง͕̼̘̋̒ͯ̽ͫก̞̙͔͖̘͕̈ͤ͂͊̃̔̚ͅ า̻̒͂ͩ̏̑ร̪̣̫͕̓̋ͥ͌̂̐̆ร̠̦̂ͩ̃ͭ͌́̚ͅั̬̳̝̜͉ͤ̄ก͖̫̱̲ษ̭̺͍͍̏า͈̳̯̙̱͛̚͘จ͇̘͇ͤ͊̎̍ͬ̋̉ ะ̉̍ͦͤͦ̑ไ̩͍̠̼͈̩͔͢ม่̙̠͇̻̠̿͊̌͑͐ͮͧ͌ͧͬบ̶ุ̪̟̱̓ͮ̆̒ͧ̍ͫ͊ก̖̪̺͖͋̈͠ͅรุ̇͆͂̚ ͮ͐҉̯ก̨̞̘̹̪̂̾แ̧̮̳̬̦͍ͣͩ̾ͨล̱͈ͩ̽̈ะ̬̝̫͐ไ̱̘͔̖͍͉̉͊̐̏ม̸่̟̬̟̥̭̖͊ͦ͌̑ͮ̄̆ͅ ล͍͘ำ̵̞̫̼̬͈̜̉͆͆ͣ̓̔ͪบ͖̄̅̾า͇̃͗ͣ͊ก̨̱̣̲̩̣̅ͧข͔̺̱̽ͩึ้̩͇͇̯͕̬̘̼͍̐͡͠น̭̬͌̎̏̚ อ̫̈̇ͤͩ̂ͥยู่̧̛͓͙͍͖͇̭͚̫͉̠͓̭̇̆͊̏ͭͭͯ̀ͥ̔͢ก͏̰̬͈̩̬̯͉ั͔̘̤̯̮ͦͧ̅̊บ̟̝ͣ͑͂̀̄ ̦̗͉̱̾̒̓ͮͫ̿̚ͅข̫̬̯̜͉͇̪̔ͣ̊ั้̰̻̐ͮ͑ͯ̇͑̉̃ͮͫ̀̍̚͢น̘͈̗͚̫̼̼̋̐̃ͬ̓͐̎ต̱͡ͅอ̹̼͕̉̏น̶͖̮̼̱ ข̶̠̥̝̮̰̥̖ͣ̓̔̓ͧอ͈͟ง̹ͅก̃ͭͣͫ͏̜͉͓̩า̤̯̫̬̊ͯ͒ͯ̄͂́ร̧̩͔͉͙̥́ͬล̷ุ̮͈͔͍͚̪̘ͤ̌̂̈́ͥ̐̀̎ͭ ก̛͚̲͕̱̊͋̏ͩ̚ล̪̜̞̯̫͚̅̊̃ͮา̥̰͔̎͛ͭ̀̚ͅม̯̘̈́ͦͦข̢̬̻̔̅́͌̎อ͒ͧ̅ͧͧ̉̅҉ͅง̹̞̖̘̙̞̏̎͊ โͬ̇́ͫ̋̄͠ร̨̻͔̞ค̦̙͙̹͖͙ ̗̱͍ͅด͈̙̝͇̜̒̀͊̓̐́̉ั͓̰͓̪̖͐ͮͩͥ͌̒ง͇̥͓̰̫̦̺̆ͥ̂̓̚น̵̥̍̽ั้̟͙̻̣͍͎̹̹͙̆̃͑̎̃น̨̗͒ͫ̆̇ จ͍̘͚̝͈̤ͮͨึ̦͎̮̭ͫ͊̓̈̔̍ͦง͋̿เ̎̃̂ͤ̚ป͔̅̄̓̊̑็͔̬̠̣͈ͥ̾͗ͅน̢͌̔ͫ̓̒͌ส͖͙̤̈́̽̿̉ͧ̀ ิ̶่̗̙̥͈͔̀̓̅̓ͨͪ̅̚͢ง̘̹̿ͤͅส͉͉̘̠̉̊̅̃̇̾͡ำ̨̜̝̤̈̔ค̮̗͎̣͉̐ั̊͆̃̆̽ͫ҉̗͉̬̗͉͕̯ ญ͉̫̘͖ͦ͊͗̔ͧͤท̤̜͍̭͖͓͋ͅี่̫͓͕̳͎͔̙̠͋ͯ̑ͣ̋̽̒͌̅จ̫̟̩̤̼̭͘ะ̝͚̱̩̅̿ก͈̠͕͙̱̑̌̄͞ ร̴̲̳̭ͧ̓ͥ͑ͮ̎ͤะ̳̻̦̔̊͊̾จ̨̌̄͑า͍̰̭͓͙̤̔ͫ͌ย̶̬̪̱̪ͬ͊̓̿ͣ̆ค̗̗̰͛̍ว̺̬̰̲͌̈́͊า͎̲̫͕͑ͪͧ ม̛̋̉̆͛̑รู้̡̰͈͔͕̘̠͎͇͙͉͈ͧ̾̀̇ͪͩ̚เ̶̼̩͖̈́̈́ͮ͒̐ก͈̘̓̑ͦ́ี่̖̻̞̲̩͗ͩ͐̑ͤ͆̐̎̃ͪ̕ ย̝͚̜ͩ͆̉̿̌ͫ̏ว̞͕̥͗ͭͭ̓ͨͯͥก̊̍͐̐̿͏̤͉̤͚̠̳̦ั̟̣̑͋ͯͩ͝บ̨̪̞̹̯͐͋̏̋โ̉̄ͯͣร ͚̺̩ͅค̘̻̣̖ͨ̂ͣ͆ͦเ̩พͧ͏͓̦͉̣ื่̤͕̤͉̂ͧ̎̈́̊ͫ̋ͥͣ̃ͥอ̧̘̘͎̫̓͒ͯ̇̐̈́̂ท̧̗̱̣͎̞̟͓ͤ̀̅̒ͧͪ͗ ี̵่̱̖̣̠̤̽ͪ̍͆ͤ͆̿̈́͝จ͈̠͈͂̂̔ะ̇ͭ͑͊ͧ̾ͥห̙̗͂́̂̚ล̻̭̱̥̹̤̹ีก͔̜̥̩͈̰̮ͣ̃̍͐͗ͩ̽ ̺เ̶̤͔͕͔͓̼̭ͭ̓̋ล̴̖͇̥̚ͅี่̨͈̪̝͎͇ͦͦ͂̔͞ย̗̩͓̳̙͈͗̉̊ͤ̄͝ͅง̭̻͓͇̤̔̽͂̄ͪ̏̕ͅภ̉̊͏͇͚ า̬͓͇ͧ̊ͦ̾ͩว͇̦̭̘ͯ̎̄̈́ะ͈̹͔̮̫̇ͯͪ̚͠แ̸͉̬̘̲̮͖ͫ̒̅ท͚̰͔͖̓ͦͪ͞ͅร̷̺̙͙ก̞̜̯̬̲̮̈̒̾ ซ้͍͉̠̮̟͙͍̖̏́ͭ̍ͮ̍͂ͬ̚̚ͅอ̄̎̑ͨ͑น̢̮̲̝̺̫̾